14° 28' 45.51 N, 121° 1' 11.3

Install Theme
Pag tapos ng TUMU…

Pag tapos ng TUMU…